معرفي جايگاه هاي تبليغاتي سايت جامع دريايي ايران

        صفحه اختصاصی:
 

            1- اختصاص یک صفحه با ویژگی های کامل یک سایت(با قابلیت داشـتن فیلم-عکـس-فلـش-مقـاله وغیـره)

            2- ارسال اطلاعات ، مزایـدات و مناقـصات مرتبـط با فعالـیت شما از طـریق ایمیل و  sms

            3- ارسال اطلاعـات نمایشـگاه ها، سمینـارها و همایـش های دریـایی از طریق ایمیل و sms

            4- ارسال اخبار شرکـت شمابرای مدیـران مختلف دریـایی ودههاخدمات واطلاعات مختلف که درطول سال دراختیار شما قرارخواهدگرفت .

             در این خصوص با شماره های 88314500  و 88314501 و 88314502 و 88314503

            با تلفن تماس حاصل فرمایید.