در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


آزمایشگاه دریایی شهدای خلیج فارس
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :73829308
تلفن2 :
فکس :73829338

آدرس : تهرا ن- اتوبان بابائی- جنب جاده تلو- دانشگاه امام حسین (ع)- دانشگاه دریایی شهدای خلیج فارس