در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :02173829339
تلفن2 :
فکس :02173829338

آدرس : تهرا ن- اتوبان بابائی- جنب جاده تلو- دانشگاه امام حسین (ع)- آزمایشگاه ملی دریایی شهدای خلیج فارس