در صورتی که شرکتها سفارش صفحه اختصاصی دهند اطلاعات کامل آنها قابل نمایش خواهد بود (سفارش صفحه اختصاصی)


بندرصادراتی ماهشهر
مشخصات ارتباطی :

تلفن1 :061-52343618-20
تلفن2 :
فکس :061-52343125

آدرس : شرکت پالایش نفت آبادان-حاشیه اروند رود-صندوق پستی555-کدپستی 63165-بندر صادراتی ماهشهر عملیات دریایی